Tag Archives: dld

Den hemmelige norske rettsstaten

De som sier at Datalagringsdirektivet sikres gjennom domstolene aner ikke hva de prater om.

Jeg har jobbet lenge med #krevsvar-saken, både da jeg var nettsjef i Teknisk Ukeblad, og i tiden etterpå.

Kort fortalt dreier det seg om en hemmelig kjennelse i en svært viktig prinsippsak der Post- og teletilsynet har gitt advokatfirmaet Simonsen tillatelse til å kreve utlevering av kundeinformasjon fra Lyse Tele for en gitt IP-adresse som ble brukt til å laste opp en piratkopi av Max Manus til et fildelingsnettverket – uten å gå via politiet.

Alle som har jobbet med internett vet hvor personsensitivt slike opplysninger er, og i debatten om Datalagringsdirektivet påpekes det gang på gang av tilhengerne at tilgangen skal begrenses og at politiet kun skal få tilgang når de trenger det. Dessuten skal det godkjennes av en domstol…

Vel, dette er den andre sommeren der vi lurer på hva kjennelsen egentlig endte med. Den har gått runden gjennom tingretten og lagmannsretten, men det er fortsatt ingen som vet, ettersom kjennelsen fortsatt hemmeligholdes.

Og ikke nok med det! Gulating lagmannsrett nøyer seg ikke med å hemmeligholde kjennelsen. 16. desember nektet de en journalist innsyn i saken, og hemmeligholdt avslaget på journalistens krav om innsyn!

Bildet over er av forsiden til dette hemmelige avslaget.

Det tok forøvrig flere uker før det i det hele tatt ble kjent at saken var behandlet, og grunnen ser dere nederst. Der står det:

Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen jf. Domstolloven§ 130 første ledd

At dommere kan prestere en så hinsides tolkning av loven kan skremme vannet av enhver. I tilfelle det ikke er klart nok for menigmann, så skal jeg stave det ut her:

Domstolen hemmeligholder at de har avslått en journalists krav om innsyn, og gjør det ulovlig å publisere kjennelsen der de nekter journalisten innsyn

Det er sommerferie nå, så det kan være et godt tidpunkt å sjekke passet ditt. Hvis du er som meg, så får du bekreftet det du trodde. Du er en nordmann, og dette skjer i den norske rettsstaten.

Men hva kan man forvente i et land der justisministeren forsøkte å hemmeligholde sin ensidige paneldebatt?

God sommer kjære landsmenn!

PS! Norsk Redaktørforening har klaget på hemmeligholdet, og en foreløpig vurdering av det juridiske tilsier at jeg ikke risikerer noe som helst ved å publisere denne kjennelsen i sin helhet ettersom det er en så opplagt feiltolkning av norsk lov. Jeg velger likevel å vente litt…

Trond «vil ikke svare» Giske

Arbeiderpartiet svarer «vet ikke» på spørsmål om datalagringsdirektivet og krevsvar, men partiet har en minister som har en klar – men skjult – mening om hva partiet praktiserer.

Lørdag ble det arrangert debatt om «Vår felles digitale fremtid» i regi av FriBit. Eirik Newth ledet debatten, og med unntak av Høyre stilte alle partier opp for å diskutere fildelig, opphavsrett, datalagringsdirektivet, krevsvar og relaterte IT-politiske spørsmål.

FriBit har klart å få nesten alle partiene til å svare på en rekke spørsmål lagt ut på krevsvar.no, og selv om det er mange vage svar, er dette et godt skritt videre fra den totale fraværende interessen som de fleste politiske partiene har vist frem til nå.

Jeg stilte uten kamera, og uten intensjoner om å skrive verken nyhetsartikkel eller kommentar fra debatten, men velger her å skrive et lite blogginnlegg for å gjenta noen saksopplysninger og et spørsmål jeg stilte til Arbeiderpartiet på lørdag.

Krevsvar.no

På krevsvar.no gikk ett av spørsmålene på den hemmelige «Max Manus»-kjennelsen:

Er deres parti for at opplysninger som kan knytte en person til en IP-adresse skal utleveres til andre enn politiet (ja/nei)?

Arbeiderpartiet har delvis svart, selv om redaksjonen på krevsvar.no har bemerket at dette egentlig ikke er et svar på spørsmålet:

Når det gjelder IP-adresser må vi gjøre vanskelige avveininger mellom to helt legitime interesser, personvern og opphavsretten. Målet må være å finne løsninger som ivaretar begge på en klok måte. Disse problemstillingene er drøftet av den bredt sammensatte Personvernkommisjonen, som har kommet med et konkret forslag til en nemndmodell. Dette forslaget har vært ute på høring siden januar, med frist 20.august. Denne runden er veldig nyttig for oss i arbeidet med ny og oppdatert åndsverkslov, der vi legger fram et forslag i 2010.Det er nødvendig at rettighetshavere har muligheten til å forfølge brudd på åndsverksloven. Dersom folk skal kunne stoppe at deres åndsverk blir spredt i store mengder uten at de får betalt for det, er de avhengige av å kunne dokumentere det. Det gjelder enten politiet får en anmeldelse og skal etterforske saken eller at man skal foreta seg noe sivilrettslig. Det er denne dokumentasjonen på at noe ulovlig skjer som rettighetshaverne, representert ved Simonsen, nå har hatt konsesjon til å samle inn. Dette skjer f.eks ved at det tas skjermbilder av piratsider, der IP-adresser framkommer. Opplysningene er imidlertid pseudonyme, eventuell identifisering av IP-adressene krever vurdering av post- og teletilsynet og individuell domstolsprøving. Rettighetshaverne har altså ikke særlige fullmakter. De er til stede på piratsidene og dokumenterer det rettsstaten krever som grunnlag for en strafferettslig reaksjon eller en sivil sak. Oppfølgingen av personvernkommisjonen er ikke ferdig og arbeidet med en ny åndsverkslov er ikke sluttført.

Innvendingene mot dette svaret, og også mot svaret i lørdagens debatt, er at dette ikke er et svar. Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg.

Eller har de det?

Hemmelig kjennelse

Undertegnede har jobbet mye med denne hemmelige kjennelsen, og da jeg skrev de første Twitter-meldingene med #krevsvar-knaggen trodde jeg vi bare måtte vente et døgn eller en uke før den ble offentlig kjent.

Slik gikk det ikke. Da debatten ble arrangert lørdag var datoen 5. september 2009, altså nøyaktig 4 måneder siden kjennelsen 5. mai. Vi venter fortsatt på offentliggjøring.

Kjennelsen har gått sin byråkratiske gang gjennom utallige tilsvarsrunder, prosesskriv og behandling i Stavanger tingrett før den i sommer ble sendt videre til Gulating lagmannsrett etter en anke på en kjennelse som ingen har fått vite utfallet av. Der går den nye byråkratiske runder, og det vil trolig ta lang tid før noen får vite noe som helst.

Hva mener politikerne?

Den samme treneringen møtes også når vi prøver å få politikere til å uttale seg om saken. Vi må «vente og se» er omkvedet, og dermed er treneringen særdeles vellykket. Frem til nylig har så og si alle politikere holdt seg unna, og nå er det bare de små utfordrerpartiene som har begynt å heve sine stemmer.

Nevnte Arbeiderpartiet er tilsynelatende fortsatt i tenkeboksen. «Ingen» vet hva de mener om hvorvidt andre enn politiet bør kunne kreve utlevering av IP-info fra bredbåndsleverandører ved mistanke om ulovlige aktiviteter på nettet.

Støtter privat etterforskning

– Simonsen bør få forlenget konsesjon, skrev Teknisk Ukeblad i en artikkel publisert 16. juni 2006. Der har vi sitert Trond Giskes høyre hånd, statssekretær Wegard Harsvik i Kulturdepartementet, på følgende:

– Kultur- og kirkedepartementet står fortsatt bak anmodningen fra november 2007 om at advokatfirmaet Simonsen bør få forlenget konsesjon, sier statssekretær Wegard Harsvik (Ap) til Teknisk Ukeblad.

Anmodningen han siktet til er et dokument som advokatfirmaet Simonsen viste til i sin argumentasjon for at Datatilsynet burde forlenge deres konsesjon til loggføring av personopplysninger i forbindelse med piratjakt på nettet.

Dette er meg bekjent den eneste gangen Kulturdepartementet har uttalt seg om saken, og jeg tenkte å legge frem hva som måtte til for i det hele tatt å få den uttalelsen. Det var ikke lett, og selv Datatilsynet fikk ikke svar da de spurte Kulturdepartementet om nye retningslinjer mandag 14. juni.

Det viste seg imidlertid at Simonsen hadde fått svar fra Kulturdepartementet. I deres søknad om forlenget konsesjon viste advokatfirmaet til Kulturdepartementets støtte fra 2006:

KUD

Dette var nye ukjente opplysninger.

Ville ikke svare

Undertegnede forsøkte å ringe Kulturdepartementet for å spørre, men ble bedt om å sende spørsmålene skriftlig. Det gjorde jeg i følgende e-post sendt tirsdag 15. juni 2009 13:11:

Hei!

Viser til telefonsamtale, og oversender spørsmål:

I advokatfirmaet Simonsens sin søknad til Datatilsynet om forlenget midlertidig konsesjon til loggføring av IP-info i forbindelse med jakt på pirater som bedriver ulovlig fildeling, henvises det til anmodning fra departementet:
“Som vist til i “Søknad om forlengelse av konsesjon” 21.12.2007, anmodet Kultur- og kirkedepartementet i sitt brev “Antipiratarbeid – k krav om konsesjon” 01.10.2007 (Departementets referanse 2006/07381 ME/ME1 TMB:elt) om at den midlertidige konsesjonen til SIMONSEN forlenges ut 2009.”

Dette fremstår som det bærende argument i søknaden om forlengelse, og Teknisk Ukeblad ønsker svar på følgende spørsmål:

Har Kulturdepartementet kommet med innspill til Datatilsynet om denne tredje forlengelsen av konsesjonen?

Står Kulturdepartementet fortsatt bak anmodningen fra november 2007?
(Der det bes om at Simonsen får midlertidig konsesjon frem til revisjon av åndsverklovgivningen – som er utsatt ett år til 2010)

Mener kulturdepartementet at Simonsen bør få forlenget sin konsesjon frem til 31/12-2010?

Vi ber om rask tilbakemelding idag.

Mvh
Anders Brenna
Nettsjef
Teknisk Ukeblad
900 77 860

Svaret kom 15:37 samme dag, og inneholdt kun 1 svar:

Du kan sitere statssekretær Wegard Harsvik på følgende:

”KKD står fortsatt bak anmodningen fra november 2007 om at advokatfirmaet Simonsen bør få forlenget konsesjon.”

Mvh
Karen Moe Møllerop
Informasjonsrådgiver,
Kultur- og kirkedepartementet

Mer enn dette har vi aldri fått ut av Kulturdepartementet og kulturminister Trond Giske.

Hva mener Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiets Andreas Halse, som stilte på lørdagens debatt kjente ikke til saken, og spørsmålet om hvorvidt dette er Arbeiderpartiets offisielle syn eller ikke står derfor fortsatt ubesvart.

Oppdatert: Sondre Bjellås har også blogget om debatten

Oppdatering 2: Jan Omdahl i Dagbladet spør hva det norske kulturfolket mener nå som McCartney m.fl. protesterer mot britisk heksejaktmot fildelere.